PHILIPS Xitanium 36W/0.12-0.4A 10V 1-10V 230V

PHILIPS|PHILIPS LED驅動器 » Xitanium 室內


■ 輸入電壓:220 - 240V AC
■ 輸出電壓:50 - 100V
■ 輸出功率:10 - 36W
■ 輸出電流:120 - 400mA
■ 功率因數:0.9
■ 12V輸出:No
■ 調光範圍:100 - 10%
■ 調光方式:1-10V

 

可搭配下列產品

Actilume 1-10V Controller OSRAM 調光旋鈕 1-10V